Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου IRIS

To ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ, με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Ζαχάρωφ, αρ. 1 και Α.Φ.Μ. 09000336 (αναφερόμενο στο παρόν ως το Ίδρυμα ή/και εμείς) δεσμεύεται να σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να συμμορφώνεται με το σχετικό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καθ’ όλα νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που μας παρέχετε. Το Ίδρυμα, έχει ήδη εναρμονίσει τη φιλοσοφία, τις πρακτικές και τις υποδομές του στις αλλαγές που εισάγει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχοντας λάβει όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις επιταγές του μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά. Το Ίδρυμα θα λαμβάνει και διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως Υπεύθυνος επεξεργασίας τους. Εσείς, χρησιμοποιώντας την παρούσα εφαρμογή μέσω οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτή είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της συσκευής του κινητού σας τηλεφώνου, αποδέχεστε ότι έχετε καταστεί ενήμερος και σύμφωνος με την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου. Με την παρούσα  επιθυμούμε την σαφή και πλήρη ενημέρωσή σας για τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τα δικαιώματα σας τα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η πολιτική δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τα δεδομένα για τα οποία δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του υποκειμένου τους.

 1. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1.1. Οι πληροφορίες που εισφέρονται στο σύστημα αφορούν: α/ στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας σας: το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλεφωνικούς αριθμούς, e-mail, ΑΜΚΑ. β/ προσωπικά ιατρικά σας δεδομένα: αριθμός μητρώου ΚΕ.Π.Α. γ/ Πληροφορίες για την χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής: καταγραφή και αποθήκευση των κλήσεων που πραγματοποιούνται. δ/ Πληροφορίες τρίτων για επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης: Στοιχεία τρίτου, ύστερα από λήψη συγκατάθεσης (όνομα, επίθετο, σχέση με τον χρήστη, τηλέφωνο, email, διεύθυνση επικοινωνίας). ε/ Πληροφορίες καταγραφής: Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα χρήσης των Υπηρεσιών, τον χρήστη και τη θέση του. στ/ Πληροφορίες συσκευής: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου συσκευής που χρησιμοποιείτε, του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, των ρυθμίσεων συσκευών,  των μοναδικών αναγνωριστικών συσκευών και των δεδομένων συντριβής.

 1. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με κύριο σκοπό την παροχή και εξέλιξη των υπηρεσιών μας. Πιο συγκεκριμένα: α/ να σας προσδιορίσουμε/ ταυτοποιήσουμε ως χρήστη της εφαρμογής. β/ να επεξεργαστούμε δεδομένα με τον ενδεδειγμένο για την πλήρωση των σκοπών της εφαρμογής όρων με τελικό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών σας μέσω της χρήσης της εφαρμογής IRIS (RelayService). Πιο συγκεκριμένα:

 • εξ’ αποστάσεως διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα και χειλεανάγνωση

γ/ να αποκτούμε το δυνατόν καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας ως προς τις προσφερόμενές από εμάς υπηρεσίες με σκοπό να προσαρμόζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς την εφαρμογή στην κατεύθυνση της το δυνατόν καλύτερης εξυπηρέτησης σας ως χρήστη. δ/ να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε το κρίνουμε απαραίτητο για την ενημέρωση σας ή για ζητήματα διαχείρισης του λογαριασμού σας. ε/ να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή. στ/ Κατόπιν αιτήματος σας σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης ή/και άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας.  

 1. ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται  οι αποδέκτες στους οποίους  το Ίδρυμα μπορεί να κοινολογήσει τα δεδομένα σας για συγκεκριμένους λόγους. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την κοινή χρήση και γνωστοποίηση των δεδομένων που διαχειρίζονται. Το Ίδρυμα δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ή τρίτα μέρη επιλέγουν να μοιραστούν ή να αποκαλύψουν τα Δεδομένα των χρηστών. Α. Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορούν να είναι: α/ Οι υποδεικνυόμενοι από εσάς (τον χρήστη): Το Ίδρυμα ενεργώντας κατόπιν ρητής εντολής του χρήστη, δύναται να κοινολογήσει τα δεδομένα στον υποδεικνυόμενο από τον χρήστη φορέα. Το Ίδρυμα δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ή τρίτα μέρη, στα οποία ο χρήστης δίνει πρόσβαση στα δεδομένα, επιλέγουν να μοιραστούν ή να αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά. β/ Δημόσιες Αρχές: Το Ίδρυμα, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό και  τους νόμους, δύναται να κοινολογεί τα δεδομένα σας στις δημοσιές και δικαστικές αρχές, όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, λόγους ασφαλείας ή την πρόληψη ή καταστολή εγκλημάτων. Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων σας, ή τρίτων, μπορούμε, πάντοτε σύμφωνα με τον Κανονισμό και το νόμο, να κοινολογούμε τα δεδομένα σας όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των εν λόγω εννόμων συμφερόντων. Και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουμε, σεβόμενοι πάντα τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου, ότι τα δεδομένα σας θα χρήζουν μόνο της απαραίτητης επεξεργασίας και θα παραμένουν ασφαλή σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού που διέπει όλη την Πολιτική Απορρήτου.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα σύμφωνα με τον Κανονισμό να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς, να διορθώσετε, να περιορίσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που μας δώσατε όπως και να εναντιωθείτε στη λαμβάνουσα χώρα επεξεργασία ή/και να αιτηθείτε την φορητότητά τους. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συναίνεση που μας δίνετε προς επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας καθώς και για την αναζήτηση οποιασδήποτέ πληροφορίας αναφορικά με αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε αποστέλλοντας  σχετική συστημένη επιστολή στο Ίδρυμα, Ζαχάρωφ 1, Αθήνα, 115 21 (Τμήμα εξ’ αποστάσεως διερμηνείας, Relay Service) είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@idrimakofon.gr είτε μέσω της εφαρμογής IRIS (RelayService).   Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, το Ίδρυμα θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας ηλεκτρονικώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό.   Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν κρίνετε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας από μέρους μας δεν συμφωνεί με τις επιταγές του Κανονισμού.

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον παραμείνετε ενεργός χρήστης προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εφαρμογής, μετά δε την τυχόν απενεργοποίηση από μέρους σας της εφαρμογής, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, θα  διατηρούνται δε μόνο εφόσον το επιβάλλει ο Κανονισμός ή ο νόμος για τους λόγους και το χρονικό διάστημα που προβλέπονται σε αυτούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν με τρόπο ώστε να μην μπορούν να αποκατασταθούν ή αναπαραχθούν.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε μια σειρά μέτρων για την προστασία των πληροφοριών που μας παρέχετε από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Δεδομένης δε και της ευαισθησίας των πληροφοριών που συλλέγουμε, έχουμε επενδύσει στην έρευνα και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή εξασφαλίζει:

 • Δυνατότητα αυθεντικοποίησης πολλών παραγόντων, ούτως ώστε ακόμη και αν ένας κωδικός αποκαλυφθεί να μην αρκεί για την πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα.
 • Πολυπαραμετρική και πολυεπίπεδη διαβάθμιση ασφαλείας της διαθέσιμης πληροφορίας. Πλήρης έλεγχος από τον διαχειριστή/πάροχο.
 • End-to-end (από άκρου εις άκρον) κρυπτογράφηση των δεδομένων και των διάυλων επικοινωνίας με σύγχρονους αλγόριθμους.
 • Εσωτερική παρακολούθηση της χρήσης και έγκαιρη ειδοποίηση του χρήστη σε περίπτωση παραβιάσεων.
 • Παρακολούθηση του χώρου επεξεργασίας των δεδομένων με καταγραφή εισόδου – εξόδου των εξουσιοδοτημένων προσώπων.
 • Μέτρα άμεσης απόκρισης σε παραβίαση (εντός 72 ωρών).

Διατηρούμε το παρόν ενημερωμένο καθώς η τεχνολογία στον σχετικό τομέα εξελίσσεται διαρκώς και το Ίδρυμα φροντίζει και επιτυγχάνει την έγκαιρη και έγκυρη εναρμόνιση του με τα πλέον σύγχρονα και αποτελεσματικά συστήματα ασφαλείας.

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην Εφαρμογή ή/και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrimakofon.gr). Ελέγξτε τις σελίδες αυτές τακτικά για πιθανές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν κατόπιν του ελέγχου σας συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, συμφωνείτε με την σχετική επικαιροποίηση. Σε κάθε περίπτωση κάθε τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ισχύει με την ανάρτησή της στην Εφαρμογή, ο δε χρήστης της εφαρμογής, ενημερώνεται σχετικά μετά την είσοδό του στην εφαρμογή και υποχρεούται να δηλώσει την αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής Απορήτου, προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της εφαρμογής.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της εφαρμογής IRIS (RelayService), είτε με αποστολή συστημένης επιστολής στο Ίδρυμα, Ζαχάρωφ 1, Αθήνα, 115 21 (Τμήμα εξ’ αποστάσεως διερμηνείας, Relay Service) είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@idrimakofon.gr.